Udzielanie Sakramentów Świętych

~ Sakrament Chrztu Świętego ~

chrzest

 

W naszej Parafii Chrzest udzielany zgodnie z życzeniem rodziców chrzestnych.

Przed datą Chrztu Świętego należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej. Zgłaszając dziecko do Chrztu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani.
Zaświadczenie można dostarczyć w dniu chrztu.
Przed chrztem rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, w czasie Mszy Świętej należy przystąpić do Komunii Świętej.
Nauka przed chrzcielna  dla rodziców dziecka i chrzestnych ma miejsce w czasie chrztu.  Mszę Świętą w intencji rocznego dziecka należy zgłosić miesiąc wcześniej.

 

~ Sakrament Bierzmowania ~

bierzmowanie

 

Udzielany jest uczniom klas III gimnazjum w terminie uzgodnionym przez ks. dziekana z ks. biskupem. Kandydaci uczestniczą trzy lata przy parafii w katechezie przygotowującej do przyjęcia tego Sakramentu.
Przed przystąpieniem do Bierzmowania dostarczają metrykę chrztu i przystępują do Sakramentu Pokuty. Dorosłym Sakrament Bierzmowania udzielany jest (po uprzednim przygotowaniu w swojej parafii) w Katedrze Opolskiej o godz. 16:00 w III niedzielę września, III Niedzielę Adwentu, III Niedzielę Wielkiego Postu i w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

~ Sakrament Eucharystii ~

eucharystia

 

Celebracja Mszy Świętej
Zgodnie z życzeniem albo o 7.00, albo o 18.00, w środy o 17.00. w okresie zimowym o 7.00 lub 17.00 w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 6:45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. w pierwszą sobotę miesiąca o 7.00 godzinki i Msza św.

W październiku o 18.00 różaniec i Msza św.
W maju nabożeństwa majowe o 18.00 i Msza św.
W czerwcu po Mszy św. o 18.00 codziennie nabożeństwo do Serca Jezusa

Niedziela
7:30
(w ostatnią niedzielę miesiąca w języku niemieckim),
10:00
Suma
15.00
Nabożeństwo

Adoracja

Kościół jest otwarty przez cały dzień. W każdej chwili można wstąpić, by choć przez chwilę adorować Pana Jezusa rzeczywiście i prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum.

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży

W środy o godzinie 17:00 celebrowana jest Eucharystia – Msza Święta Szkolna z nauką  dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Dla III klasy gimnazjum w poniedziałek o 18.00.

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczyna w klasie pierwszej szkoły podstawowej i trwa trzy lata. Do pierwszej Komunii Świętej dzieci przystępują w klasie 3 szkoły podstawowej.
W naszej parafii przyjął się zwyczaj, że jest to pierwsza niedziela maja.

Przed pierwszą spowiedzią rodzice dostarczają księdzu katechecie metrykę chrztu dziecka. Do pierwszej spowiedzi dzieci wraz z rodzicami przystępują w tygodniu poprzedzającym tę uroczystość.

 

~ Sakrament Małżeństwa ~

malzenstwo

 

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwiane są w kancelarii parafialnej indywidualnie. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Przy zgłoszeniu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowody osobiste
 • aktualne świadectwo Chrztu (nie starsze, niż 6-miesięcy)
 • świadectwo Bierzmowania, (jeżeli nie ma adnotacji o nim na świadectwie chrztu)
 • świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej.
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego na tzw. ślub konkordatowy

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa mają uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, które odbywają się w okresie Wielkiego Postu na zmianę: w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kujawach, Marii Magdaleny w Racławiczkach, Świętego Marcina w Strzeleczkach; Nawiedzenia NMP w Komornikach oraz stale:

 • we wtorki o godz. 19:00 w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
 • w czwartki o godz. 19:00 w Domu Katechetycznym przy Parafii Katedralnej
 • w niektóre weekendy przy Opolskiej Katedrze (tel. 451 26 00) i Raciborzu.

Osoby, które nie ukończyły katechizacji w szkole średniej, mają okazję uzupełnić katechezę w ramach Katechumenatu Przedmałżeńskiego w poniedziałki o godz. 19:00 (10 spotkań) w domu katechetycznym przy Parafii Świętych Piotra i Pawła w Opolu przy ul. Mickiewicza 1.

Przed Mszą Świętą w czasie, której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, kartki poświadczające o spowiedzi, zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach.

~ Sakrament Namaszczenia Chorych ~

namaszczenie chorych

 

Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Św. Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14). Jedynie więc kapłani, tzn. biskupi i prezbiterzy, są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. Duszpasterze winni, więc pouczyć wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu, aby w razie potrzeby nie zaniedbywali sprawy wezwania kapłana do chorego, by nie pozbawiać go daru tego sakramentu. Skutki sakramentu namaszczenia chorych. Na temat skuteczności sakramentu namaszczenia chorych Święty Jakub Apostoł pisze bardzo wyraźnie: „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).Podobnie jak w każdym sakramencie, również w namaszczeniu chorych, udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego. Duch Święty umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola. Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia: „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów. W sakramencie namaszczenia chory jest „w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci Zbawiciela”; zostaje jeszcze głębiej zjednoczony z męką Chrystusa (KKK 1521). Przez ten sakrament rodzi się jeszcze większa więź, komunia Kościoła. Kościół wstawia się za chorym, chory przyczynia się do uświęcenia Kościoła i przysparza mu dóbr duchowych. W sakramencie namaszczenia chorych Pan Bóg dopełnia dzieła naszego upodobnienia do misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, które rozpoczął na chrzcie świętym. Jest to „ostatnie z szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia,; namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca” (KKK 1523). Kto powinien przyjąć namaszczenie chorych.
Sakrament namaszczenia chorych nie jest „sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia, zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości” (KL 73).Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość” (KKK 1115)

Wiatyk, ostatni sakrament chrześcijanina

„Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię, jako wiatyk. Zgodnie ze słowami Pana, Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym’ (J 6,54). Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca” (KKK 1524). Krąg rodziny i najbliżsi powinni zadbać o to, aby chory, który już został zaopatrzony świętymi sakramentami, mógł w czasie choroby częściej przyjmować Komunię świętą, a także przed śmiercią przyjąć Eucharystię jako wiatyk na drogę do domu Ojca.

Nabożeństwo na Dzień Chorych

W czasie rekolekcji jest odprawiana Msza Święta w intencji chorych z nauką stanową dla nich i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia chorych.
We wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes 11.02 na zakończenie Mszy Świętej w intencji chorych, udziela się Błogosławieństwa Lourdzkiego.

Odwiedziny chorych i seniorów

Pan Jezus powiedział „Chorych zawsze będziecie mieli między wami”; nie brak ich i u nas. Są skarbem Kościoła.
Odwiedziny chorych odbywają się w I sobotę miesiąca. W przypadkach nagłych chorych odwiedza się o każdej porze. Odwiedziny chorych przed Świętami i Parafialnymi Uroczystościami są podawane na bieżąco w ogłoszeniach.

Przygotowanie do odwiedzin chorych w domu.

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece. Jeżeli ma być udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych to na małym talerzyku przygotowujemy trochę  waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło.

~ Sakrament Pokuty ~

pokuta

 

Okazja do Spowiedzi jest codziennie pół godziny przed Mszą Świętą.

Dodatkowe godziny spowiedzi przed I piątkiem i świętami są podawane na bieżąco w ogłoszeniach.