Parafialna Rada Duszpasterska

Statut PRD w Diecezji Opolskiej

 
 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w spra­wach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
 3. Sposób wyboru członków PRD winien być dwustopniowy:
  1. zgłaszanie kandydatów – każdy parafianin ma prawo zgła­szania kandydatów, którymi mogą być katolicy autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii oraz cieszący się w parafii dobrą opinią. Proboszcz podaje termin zgłaszania kandydatów.
  2. wybory – spośród zgłoszonych kandydatów sporządza się listę wyborczą z nazwiskami tych, którzy otrzymali najwięcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 do 30 osób w zależności od wiel­kości parafii). W wyznaczoną niedzielę lub do wyznaczonego dnia parafianie głosują przez zaznaczenie na liście kandydatów ustalonej liczby osób, np. trzech lub więcej nazwisk. Do PRD wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Przed głoso­waniem listę kandydatów, opatrzoną pieczęcią parafii, rozdaje się parafianom.
   Prawo prezentacji kandydatów na listę wyborczą przysługuje również proboszczowi parafii.
 4. Wybory do PRD przeprowadza komisja wyborcza, wybra­na z dotychczasowych członków PRD. Komisji przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.
 5. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryte­riów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 6. W skład PRD wchodzą:
  1. z wyboru proboszcza:
   – kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znaj­dujących się w jej granicach;
   – przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub pracujących na terenie parafii;
   – przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadzwyczajni pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawi­ciele parafialnej Caritas, duszpasterstwa rodzin, małych wspól­not i ruchów religijnych itd., przedstawiciele służby kościelnej: organista, kościelny itd.);
   – inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
  2. z wyboru parafian: parafianie wybrani według powyż­szych zasad diecezjalnych.
 7. Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 1/3 członków PRD, resztę dopełniają radni wybrani przez ogół pa­rafian.
 8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być po­nownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwóch, a w uzasadnionych przypadkach – trzech ko­lejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien w kolejnej kadencji brać bezpośredniego udziału.
 9. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  1. maksimum 10 członków w parafiach do 2 tyś. wiernych;
  2. maksimum 15 członków w parafiach do 5 tyś. wiernych;
  3. maksimum 20 członków w parafiach do 10 tyś. wiernych;
  4. maksimum 25 członków w parafiach powyżej 10 tyś. wier­nych.
 10. Po wyborach członkowie PRD składają na ręce probosz­cza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
 11. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowie­dzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich następujące sekcje:
  1. katechetyczno-młodzieżowa;
  2. liturgiczna;
  3. charytatywna;
  4. ekonomiczno-gospodarcza i in.
 12. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza działa w oparciu o wła­sny statut.
 13. Proboszcz w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem, może odwołać wybranego przez siebie członka PRD i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
 14. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz po trzech miesiącach od objęcia parafii może wystąpić do dziekana rejonu z wnio­skiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zatwierdzenie jej nowego składu.
 15. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 16. Zebrania PRD zwołuje proboszcz przynajmniej kilka razy w roku i im przewodniczy, zapraszając wszystkich jej członków. Poszczególne sekcje w miarę potrzeb powinny spotykać się czę­ściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 17. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a pro­boszczem rozstrzyga dziekan rejonu. Władzą odwoławczą od de­cyzji dziekana rejonu jest Kuria Diecezjalna.
 18. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
 19. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy dusz­pasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
 20. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestnicze­nie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.
 21. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiado­mości całej wspólnocie parafialnej w ramach niedzielnych ogło­szeń parafialnych lub na łamach gazetki parafialnej.
 22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej.
 23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowa­dzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach zwią­zanych z działalnością parafii.

 


 

Statut sekcji ekonomiczno – gospodarczej PRD

 
 1. Sekcja ekonomiczno-gospodarcza Parafialnej Rady Dusz­pasterskiej posiada kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicz­nej (por. KPK, kań. 537).
 2. Sekcja powinna składać się przynajmniej z trzech członków.
 3. Proboszcz zwołuje posiedzenie sekcji i jej przewodniczy.
 4. Członkowie sekcji świadczą pomoc proboszczowi w admi­nistrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem
  przepisów prawa powszechnego (por. KPK, kań. 532 oraz 1281-1288).
 5. Proboszcz powinien konsultować z jej członkami sprawy związane z większymi inwestycjami (nowe budowle, remonty, prace restauracyjne).
 6. Konsultacja ta powinna obejmować m.in.:
  1. czas i zakres podejmowanej inwestycji;
  2. dobór wykonawców;
  3. sposób gromadzenia potrzebnych funduszów.
 7. Zaleca się, by proboszczowie także w sprawach codzienne­go funkcjonowania parafii w zakresie gospodarczym informo­wali członków tejże sekcji i zasięgali ich opinii.
 8. Członkowie sekcji mają prawo do czuwania nad wydat­kami związanymi z funkcjonowaniem parafii, jak też do spo­rządzania rocznych sprawozdań finansowych, które następnie przedstawiają w ogólnym zarysie całej wspólnocie parafialnej (por. KPK, kań. 1287 § 2; Ecclesiae Imago, 135).
 9. Sekcja ekonomiczna posiada charakter doradczy. Kon­sultowane na jej forum problemy, zwłaszcza sprawy nowych poważnych inwestycji budowlanych, proboszcz powinien przedstawiać Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Ko­ścielnego, której decyzja jest ostateczna i wiążąca.
 10. Proces inwestycyjny powinien składać się z następują­cych elementów:
  1. planowanie inwestycji: określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych; podjęcie zamiaru inwestycyjnego; konsultacje potrzeb i zamiaru inwestycyjnego z Kurią Diecezjalną; wybór lokalizacji pod planowaną inwestycję (wielkość terenu, sposób zagospodarowania, położenie terenu względem istniejących me­diów, warunki gruntowo-wodne); koszt zakupu pozyskiwanego terenu;
  2. projektowanie: opracowanie programu użytkowego uwzględniającego możliwości inwestora co do sfinansowania inwestycji; analiza i akceptacja koncepcji opracowanej przez architekta; opracowanie kosztów, harmonogramu inwestycji; decyzje projektowe kluczowe powinny być uzgadniane na bie­żąco z inwestorem; opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
  3. realizacja: powołanie przez inwestora osób lub osoby ob­sługujących stronę techniczną i finansową; wybór wykonawcy; porównanie cen ofert i ich wybór;
  4. wyposażenie obiektu: koszt wyposażenia nieruchomego i ruchomego;
  5. eksploatacja obiektu: opłaty stałe i administracyjne; koszty osobowe; koszty remontów bieżących; dochody z działalności i podnajmu obiektu.

 


 

Wybory do PRD

 

Adhortacja Christifideles laici zachęca, aby świeccy aktywnie włączali się w budowanie autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach (ChL 27). Ogromną pomocą w budowaniu parafii jako wspólnoty są rady duszpasterskie.
W listopadzie 2015 roku w większości parafii diecezji opolskiej kończy się 5-letnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. Obowiązkiem proboszczów – wynikającym z prawa kościelnego – jest przeprowadzenie wyborów do rad parafialnych na nową kadencję.

 

 

Biskup Opolski
Andrzej Czaja

 


 

Spotkania (ustalenia PRD)

 

W oparciu o dekret Biskupa Opolskiego i zgodnie z przepisami zawartymi w Statusie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej  w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kujawach przeprowadzono wybory do PRD na nową pięcioletnią kadencję. Wyniki wyborów zostały zawarte w protokole powyborczym.

Odchodzącym członkom dotychczasowej PRD w imieniu całej wspólnoty Parafialnej składam serdeczne Bóg zapłać za wieloletnią współpracę w czynieniu dobra dla całej wspólnoty parafialnej.
Nowo wybranym członkom życzymy Błogosławieństwa Bożego i owocnej współpracy w trosce o dobro na rzecz całej wspólnoty Parafialnej.

 


 

Członkowie PRD na lata 2016 – 2020

Amroziński Stanisław

Burdzik Paweł

Dziony Robert

Kicler Jan

Majer Henryk

Musioł Stanisław

Schichter Regina

Spałek Marian

Stryi Waldemar

Wistuba Piotr