Posługa Duszpasterska

Jezus, „siedzący po prawicy Ojca” (Rz. 8,34), nie przerwał swojej zbawczej działalności i posłał nam od Ojca Ducha Świętego, przez którego kontynuuje dzieło przekształcania świata w królestwo Boże. Przed Wniebowstąpieniem powiedział do Apostołów …a gdy odejdę do Ojca poślę wam Ducha Świętego pocieszyciela, który wszystkiego Was nauczy i przypomni co Wam powiedziałem… Niewidzialny Zbawiciel ustawicznie posyła nam swego Ducha posiadającego zdolność docierania do każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie on żyje. Także we wszystkich sakramentach zmartwychwstały Pan oddziaływuje na nas uświęcającą mocą Ducha Świętego.

Sakramentów Świętych jest siedem i dzielą się na:

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

  • Chrzest Święty
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia

Sakramenty uzdrowienia:

  • Sakrament Pokuty
  • Namaszczenia chorych

Sakramenty w służbie komunii – wspólnoty:

  • Małżeństwo
  • Kapłaństwo

W sakramencie chrztu Sam Jezus mocą Ducha Świętego odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu pierworodnego, a także z grzechów osobistych – o ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły – i włącza do Kościoła. W sakramencie bierzmowania Chrystus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy – jak pierwsi uczniowie – z wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół, a tym samym – królestwo Boże, abyśmy głosili wszystkim Ewangelię.Kiedy sprawowana jest Eucharystia, mocą Ducha Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino – w swoją Krew. Tenże Duch Święty jednoczy wszystkich przystępujących do Komunii Świętej z Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym Jego Mistycznym Ciałem – Kościołem. W sakramencie pokuty ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na apostołów swojego Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Przez sakrament chorych Chrystus umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w swoje zbawcze cierpienie i śmierć (por. Jk. 5.14 – 15). W sakramencie święceń kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować Kościół. Dzięki sakramentowi małżeństwa miłość między mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane w tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.