Statut Parafialnego Zespołu CARITAS

Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Opolskiej zatwierdzonym przez Biskupa Opolskiego w dniu 9.11.1989 r. i w oparciu o Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski „O pracy charytatywnej w parafiach” z dnia 11 listopada 1986 r. oraz „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas” zaakceptowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3.12.1999 r., nadaje się niniejszy Statut dla Parafialnych Zespołów Caritas celem jak najlepszego realizowania posługi charytatywnej na terenie parafii.

 

Rozdział I
Powołanie i siedziba

 1. Parafialny Zespół Caritas zwany dalej Zespołem jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Opolskiej.
 2. Zespół powołuje na wniosek miejscowego proboszcza dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.
 3. O powołaniu Zespołu, Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej informuje na piśmie Biskupa Opolskiego.
 4. Siedzibą Zespołu jest siedziba właściwej parafii.
 5. Obszarem działania Zespołu jest teren parafii, dla której został powołany.

§ 2

Zespół działa w ramach osobowości prawnej posiadanej przez Caritas Diecezji Opolskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3

 1. Celem statutowym Zespołu jest:
  1. prowadzenie działalności charytatywnej rozumianej jako służba potrzebującym w duchu Jezusa Chrystusa, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego,
  2. działalność humanitarna i społecznie użyteczna, respektująca nienaruszalną godność każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga,
  3. realizacja celów i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Opolskiej,
  4. koordynacja działalności charytatywnej na terenie parafii.

§ 4

 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
  1. animowanie wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia czynem i modlitwą, między innymi poprzez kultywowanie parafialnych i rodzimych zwyczajów charytatywnych; wspólnotowe przygotowywanie dzieł miłosierdzia; uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych i Tygodnia Miłosierdzia; promowanie działalności charytatywnej.
  2. w miarę pełne i stałe rozpoznawanie duchowych i materialnych potrzeb mieszkańców parafii oraz szukanie możliwości ich zaspokojenia,
  3. organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym oraz przeżywającym inne trudności.
 2. Zespół współpracuje z działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi potrzeba wspiera je organizacyjnie i finansowo.
 3. Zespół w porozumieniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej może tworzyć i prowadzić placówki charytatywno – opiekuńcze, oświatowo-wychowawcze, medyczne i żywieniowe, poradnie, świetlice i inne jednostki odpowiadające lokalnym potrzebom i celom statutowym Zespołu.
 4. Zespół uczestniczy w projektach prowadzonych przez Caritas na poziomie dekanatu, rejonu, diecezji i kraju a także o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza dla ofiar klęsk żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych.
 5. Zespół w porozumieniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej może nawiązać współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz innymi partnerami, przy zachowaniu własnej autonomii i tożsamości kościelnej.

 


 

Rozdział III
Władze i ich organizacja

§ 5

Władzami Zespołu są:
– przewodniczący Zespołu, zwany dalej przewodniczącym
– zarząd Zespołu, zwany dalej zarządem
– walne zebranie członków Zespołu, zwane dalej walnym zebraniem.

§ 6

 1. Przewodniczącym jest proboszcz lub pisemnie upoważniony przez niego pełnomocnik, którym może być osoba świecka. O ustanowieniu pełnomocnika proboszcz informuje pisemnie dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej.
  Przewodniczący odpowiada za sprawy Zespołu przed dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej.
 2. Do zadań przewodniczącego należy:
  – nadzór nad realizowaniem celów statutowych i zadań Zespołu,
  – reprezentowanie zarządu i Zespołu na zewnątrz,
  – zwoływanie zarządu i przewodniczenie posiedzeniom zarządu,
  – składanie oświadczeń i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i finansowych na wniosek zarządu,
  – zatwierdzanie planów działalności,
  – zwoływanie walnego zebrania na wniosek zarządu i przewodniczenie walnemu zebraniu,
  – zatwierdzanie członków zarządu i członków Zespołu.

§ 7

 1. Zarząd składa się z trzech osób:
  – przewodniczącego
  – sekretarza
  – skarbnika.
 2. Sekretarza i skarbnika wybiera walne zebranie spośród członków zwyczajnych Zespołu.
 3. Do zadań zarządu należy:
  – kierowanie sprawami Zespołu,
  – zarządzanie środkami materialnymi i finansowymi Zespołu,
  – przygotowanie walnego zebrania,
  – opracowanie planu działalności Zespołu oraz sprawozdań dla potrzeb walnego zebrania oraz Caritas Diecezji Opolskiej,
  – ścisła współpraca ze strukturami Caritas Diecezji Opolskiej.
 4. Posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc oraz zawsze kiedy zachodzi potrzeba.
 5. Kadencja zarządu trwa 3 lata. Po upływie kadencji ci sami członkowie mogą być wybrani na następną kadencję.
 6. Nie istnieje możliwość wyboru członków zarządu na trzecią kadencję.

§ 8

 1. Walne zebranie tworzą członkowie zwyczajni Zespołu, członkowie zarządu oraz przewodniczący.
 2. Walne zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu a w szczególności:
  – wybiera członków zarządu,
  – na wniosek przewodniczącego odwołuje członków zarządu,
  – rozstrzyga wnioski członków Zespołu,
  – zatwierdza sprawozdanie zarządu,
  – wnioskuje do Biskupa Opolskiego o rozwiązanie Zespołu. Wniosek wymaga zgody większości trzech czwartych członków Zespołu uprawnionych do głosowania.
 3. Wszyscy członkowie walnego zebrania mają równe prawo głosowania. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.
 4. Walne zebranie odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Walne zebranie prawidłowo zwołane (z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem) jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

 


 

Rozdział IV
Członkowie

§ 9

 1. Członkami Zespołu mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) oraz osoby prawne zatwierdzone przez przewodniczącego.
 2. Członkowie Zespołu dzielą się na:
  – zwyczajnych, którymi są osoby fizyczne przestrzegające zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego,
  – wspierających, którymi są osoby fizyczne ofiarujące swoją modlitwę i cierpienia oraz deklarujące wsparcie finansowe lub materialne na działalność statutową Zespołu a także osoby prawne.
 3. Członkostwo w Zespole potwierdza legitymacja członka Zespołu.
 4. Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka lub decyzji przewodniczącego podjętej na wniosek zarządu.
 5. Z Zespołem mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami Zespołu, z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących pracy wolontariuszy.

 


 

Rozdział V
Formacja charytatywna

§ 10

 1. Członkowie Zespołu zobowiązują się do poznawania nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej.
 2. Członkowie Zespołu troszczą się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami stanu.
 3. Spotkania zwyczajne członków Zespołu odbywają się regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  Spotkania obejmują:
  – formację religijno-duchową,
  – formację metodyczno-szkoleniową,
  – sprawy organizacyjne,
  – wolne wnioski.

 


 

Rozdział VI
Środki materialne

§ 11

Zespół czerpie środki materialne do prowadzenia działalności statutowej z następujących źródeł, a w szczególności:
– kolekt i zbiórek,
– ofiar pieniężnych i darów w naturze,
– dotacji i umów z instytucjami kościelnymi i pozakościelnymi,
– darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych z kraju i z zagranicy,
– funduszy parafialnych,
– dochodów z imprez,
– działalności gospodarczej,
– innych źródeł zgodnych z praktyką parafii i diecezji.

§ 12

 1. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.
 2. Na karcie wzorów podpisów podpisy składają przewodniczący i skarbnik.
 3. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym wymagany jest podpis przewodniczącego i skarbnika.

§ 13

 1. Zespół nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, udzielania poręczeń lub gwarancji a także prowadzenia działalności gospodarczej bez pisemnej zgody dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej.
 2. Zespół ma prawo ubiegania się o dotacje i granty na prowadzenie działalności statutowej oraz zawierania umów z tym związanych, w porozumieniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej.
 3. Caritas Diecezji Opolskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Zespołu.

§ 14

 1. W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego Zespół przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
 2. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 3. Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej lub upoważniona przez niego osoba ma prawo kontroli majątku,
  dokumentacji i gospodarki finansowej Zespołu w każdym czasie.

§ 15

Wszystkie procedury ekonomiczne stosowane przez Zespół oparte są na przejrzystych i gospodarnych zasadach, tak aby mogły być w każdej chwili przedstawione do wglądu uprawnionym organom kontrolnym lub podane do wiadomości publicznej, z zachowaniem tajemnicy służbowej.

 


 

Rozdział VII
Dokumentacja działalności

§ 16

Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Diecezji
Opolskiej a w szczególności poprzez:
– prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,
– prowadzenie kartotek osób potrzebujących,
– ewidencję otrzymanych i przekazanych środków finansowych i rzeczowych,
– prowadzenie protokołów spotkań zarządu i walnego zebrania,
– prowadzenie książki korespondencji i kroniki.

§ 17

 1. W przypadku realizowania przez Zespół zadań zleconych przez organy administracji publicznej, należy prowadzić dokumentację wymaganą przez zleceniodawcę.
 2. W przypadku podjęcia przez Zespół działalności gospodarczej należy przestrzegać wszystkie przepisy prawa, związane z jej prowadzeniem i rozliczaniem.
 3. Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnej staranności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 


 

Rozdział VIII
Symbol i święto patronalne

§ 18

 1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści „Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. (tytuł świątyni) w (nazwa miejscowości)”.
 2. Zespół może posługiwać się prawnie zastrzeżoną nazwą Caritas oraz używać symbolu Caritas. Świętem patronalnym Zespołu jest liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej.

 


 

Rozdział IX
Rozwiązanie

§ 19

 1. Zespół może rozwiązać tylko Biskup Opolski:
  – z własnej woli,
  – na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej po zasięgnięciu opinii przewodniczącego,
  – na wniosek walnego zebrania po zasięgnięciu opinii dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej i przewodniczącego.
 2. W razie likwidacji majątek Zespołu przechodzi na własność właściwej parafii lub Caritas Diecezji Opolskiej, zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego.

 


 

Rozdział X
Przepisy końcowe

§ 20

 1. Zmiany w treści niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.
 2. Niniejszy Statut obowiązuje wszystkie Zespoły na terenie Diecezji Opolskiej. Odstępstwa od postanowień Statutu są dopuszczalne dla poszczególnych Zespołów jedynie za zgodą Biskupa Opolskiego i winny zostać szczegółowo określone w dekrecie erekcyjnym Zespołu.
 3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.

Opole, dnia 24.03.2005 r.
Powyższy statut zatwierdzam:
/+ Alfons Nossol/
Biskup Opolski