Biblioteka Parafialna

„Panie, każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat”.
Maksym Gorki

 

Trochę historii

Myśl o utworzeniu biblioteki parafialnej pojawiła się właściwie w 1993 r. W starej szkole, jak w Kujawach nazywano budynek, w który obecnie mieści się biblioteka, w pomieszczeniu na piętrze znajdowała się szafa z książkami ok. 200 szt., które zgromadził poprzedni proboszcz ks. Xawery Bałka. Książki te stanowiły zalążek obecnego księgozbioru.

Pierwsze książki do biblioteki, w tym część lektur szkolnych i podręczników przekazali Państwo Więcek z Mosznej.

Większość książek zwłaszcza z dziedziny teologii i filozofii przekazał do biblioteki ze swoich prywatnych zbiorów, O. Bonawentura Smolka. Na bogaty księgozbiór biblioteki parafialnej złożyły się także darowizny O. Franciszkanów z Prudnika – Lasku, spośród których należy wymienić Ojca Romualda i Ojca Antoniego Dudka. Wśród ofiarodawców należy wymienić także: nauczycielkę, Panią Zofię Paczosa, oraz wielu parafian. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom naszej biblioteki.

Księgozbiór był gromadzony przez wiele lat. Przez około 10 lat książki leżały w kartonach i z roku na rok było ich coraz więcej. W chwili obecnej liczy on 3200 egzemplarzy wydanych w języku polskim, około 1000 w języku niemieckim. Można tu również znaleźć pozycje wydane w języku angielskim, francuskim, czeskim i rosyjskim.

Wszystkie książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej, zaopatrzone w karty katalogowe, opisane oraz wprowadzone do komputera za pomocą programu komputerowego „Biblios”.

Ten bogaty księgozbiór po skatalogowaniu trzeba było gdzieś umieścić. Na piętrze Domu Parafialnego wydzielono z jednej Sali pomieszczenie, w którym Pan Henryk Jenek i Pan Alfred Bota ustawili metalowe konstrukcje na półki. Stolarze, Pan Felka Hubert i Andrzej wykonali piękne drewniane półki, które bardzo szybko zapełniły się książkami. W roku 2008 trzeba było dorobić nowe regały, które dzięki Panu Mierzwa ze Strzeleczek wypełniły trzecią ścianę biblioteki parafialnej. Na nowych regałach pojawiły się książki wydane w języku niemieckim.

Ich skatalogowaniem zajęła się Paulina Simonides razem ze swoją kuzynką z Niemiec – Ines Simonides oraz Panią Reginą Schichter (poświęciły na to całe wakacje 2009 r). Zapraszamy wszystkich parafian do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek.

Dzięki lekturze dobrej książki człowiek może lepiej zrozumieć świat, może głębiej zrozumieć samego siebie i ubogacić swoje życie doświadczeniami innych. Książka otwiera też drogę do drugiego człowieka, zrozumienia jego problemów i daje wskazówki, w jaki sposób można przyjść mu z pomocą. Wreszcie, gdy ukazuje ona jakiś aspekt prawdy, prowadzi człowieka do Boga, do odkrycia jego tajemnicy.

 

Co można wypożyczyć?

Przeważająca część księgozbioru to książki o treści religijnej. Możemy tu wyróżnić działy:

 • teologiczny,
 • liturgika i żywoty świętych,
 • mariologia i katechetyka
 • filozofia,
 • psychologia,
 • etyka,
 • historia powszechna,
 • historia Polski,
 • historia Kościoła,
 • Jan Paweł II,
 • poezja,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa oraz tematyka rodzinna,
 • geografia
 • powieści.

Wydzielone są także książki o w/w tematyce napisane w języku niemieckim. Na szczególna uwagę zasługują, książki z Archiwum do, których należą: Starodruki, Mszały, modlitewniki, Żywoty Świętych, Biblie,. W bibliotece parafialnej można także skorzystać z czasopism religijnych i prasy katolickiej. Znajdują się tu oprawione roczniki „Różańca”, „Anioła Stróża”.

Książki są podzielone według różnych kryteriów na 21 działów. Poniżej podajemy katalog zawierający sygnatury poszczególnych działów oraz dyscypliny, które zaliczono do danego działu. Pod spodem każdego działu umieszczono krótki opis poszczególnych dyscyplin w postaci luźnych definicji.

 

A Religia
A-01 Księgi Pisma Świętego ST i NT

Pismo Święte – Biblia jest to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez Żydów i Chrześcijan za natchnione przez Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu.

Stary Testament składa się z: 46 ksiąg – kanon katolicki (lub 47 jeśli za odrębną księgę uznać List Jeremiasza, który w wydaniach katolickich stanowi 6 rozdział Księgi Barucha)

Nowy Testament składa się z: 27 ksiąg. spisanych w języku greckim w latach 52 – 98 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli „Dobra Nowina”, o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich.

Cztery Ewangelie – zapis życia i nauczania Jezusa Chrystusa: Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana

Dzieje Apostolskie – księga opisująca początki Kościoła, po wniebowstąpieniu Jezusa, ukazane na tle działalności niektórych apostołów Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Jakub Starszego  i Młodszego.

księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów:

13 listów Świętego Pawła z Tarsu

List do Hebrajczyków (powstały prawdopodobnie w środowisku
Pawłowym, skierowany do jednej z gmin judeochrześcijańskich,
prawdopodobnie w Jerozolimie)

7 listów powszechnych Świętego Jakuba, 1 i 2 Świętego Piotra, 3 listy
Świętego Jana i Judy Tadeusza

Apokalipsa Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi.

A-02 Biblistyka – Nauka o Bibli (Archeologia Biblijna Hermeneutyka, Teologia biblijna, Wstępy i
komentarze do poszczególnych ksiąg)

Biblistyka to grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) oraz teologia biblijna.

Hermeneutyka biblijna to nauka o rozumieniu biblijnych tekstów, jedna z form hermeneutyki stosowanej.

A-03
Historia Kościoła Powszechnego i Partykularnego, Historia kościołów Diecezjalnych, regionalnych i parafialnych.Patrologia. Dzieła Ojców Kościoła, Mistyków. Podróże Ojca Św. Jana Pawła II i teksty Jego Homilii

Patrologia (to nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.)

A-04 Ascetyka, Duchowość, Formacja Kapłańska i zakonna. Modlitwy,medytacje,rozważania, statuty seminaryjne i zakonne.

Ascetyka to dział teologii, który zajmuje się kształtowaniem postawy duchowej chrześcijanina poprzez ascezę.

A-05
Mariologia. Teologia, pobożność Maryjna, Objawienia i miejsca święte związane z Jej Objawieniem, kult Matki Boskiej.

Mariologia to dziedzina teologii dogmatycznej, która dotyczy Najświętszej Maryi Panny.

A-06
Święci i ludzie Kościoła. Żywoty, Martyrologia, Biografie, dzieła, wspomnienia, dzienniki, legendy, Kult, duchowość, powieści, opowiadania, poezja religijna.

Martyrologium – w Kościele katolickim, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, Świętych i obchodzonych uroczystościach.

 

B Teologia
B-01 Teologia w ogólności. Dogmatyka. Teodycea. Teologia Fundamentalna.

Teologia dogmatyczna– główna gałąź teologii czerpiąca objawienie z Pisma Świętego i tradycji. Teologia dogmatyczna bada w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej. Szczegółowe działy teologii dogmatycznej: angelologia, chrystologia połączona z soteriologią, demonologia, eklezjologia, eschatologia, kairologia, mariologia, pneumatologia, sakramentologia i trynitologia.

Teodycea jest to nauka z dziedziny filozofii, która bada naturę i istotę Boga oraz Jego relację ze światem, a także szuka ostatecznej przyczyny rzeczy posługując się metodą racjonalno-intuicyjną. W bardziej popularnym znaczeniu jest to gałąź teologii dogmatycznej zajmująca się problemem jak pogodzić istnienie dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła

Teologia fundamentalna należy do podstawowych i nieodzownych nauk teologicznych Kościoła. Nauka badająca wiarygodność chrześcijaństwa jako religii objawionej przez Boga, stanowi ogólne podstawy dla teologii, w przeszłości określana jako: apologetyka, propedeutyka, dogmatyka ogólna, teologia filozoficzna. W zakres TF wchodzą traktat o Objawieniu, o wierze, chrystologia fundamentalna, eklezjologia.

B-02 Eklezjologia, Ekumenizm, Misje, Sobory, Nauka o kościele, Synody, Encykliki, Dekrety Soboru, Katolicka Nauka Społeczna.

Eklezjologia to nauka o Kościele, nazywana także teologią Kościoła. Twórcą tego terminu jest Angelus Silesius. W ujęciu naukowym oznacza naukę o genezie, istocie, cechach, strukturach, zadaniach i celach Kościoła.

Ekumenizm to ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej.

B-03 Teologia Moralna, Etyka. narzeczeństwo, małżeństwo, wychowanie, Penitentia /spowiedź/, nawrócenie, Dekalog, sumienie, osobowość chrześcijańska.

Teologia moralna to dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.

Etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne

 

C Materiały Duszpasterskie
C-01 Teologia Pastoralna, Liturgika, Rokkościelny, Msza Św.Liturgia Sakramentów, Muzyka Kościelna,Świętowanie Niedzieli,
Teologia pastoralna– dyscyplina teologii praktycznej, której przedmiotem jest relacja pomiędzy człowiekiem wierzącym a światem współczesnym i Kościołem.
C-02 Homiletyka. Kazania, Homilie, pomoce homiletyczne
Homiletyka to dział teologii, zajmujący się kaznodziejstwem, głoszeniem kazań.
C-03 Katechetyka. Pomoce katechetyczne,Katechizmy, Formacja Służby liturgicznej.
Katechetyka to dział teologii zajmujący się nauczaniem zasad wiary.

 

D Filozofia
D-01 Historia Filozofii, Metafizyka, Logika, Metodologia, Historiozofia – Filozofia dziejów, Filozofia przyrody ożywionej i nieożywionej Antropologia, Prawo.Filozofia Religii, Religiologia, Religioznawstwo, Wielkie Religie Świata, Wyznania, Sekty, Satanizm

Filozofia – określenie to pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości lub posiadanie mądrości. W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia wszechświata, rzeczywistości i życia pozagrobowego, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane.

Metafizyka to jedna z podstawowych dyscyplin filozoficznych, badająca najogólniejsze własności bytu.

Antropologia to nauka, która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.

Religiologia
jest dziedziną naukową wyodrębnioną ze względu na przedmiot badań, jakim jest religijność i zjawiska pokrewne (przede wszystkim stany mistyczne). Religiologia bada przeżycia religijne i tym różni się od religioznawstwa, które bada zagadnienie religii.

D-02 Materializm dialektyczny. Komunizm, Marksizm Światopogląd /quasi naukowy/, propaganda komunistyczna

Materializm dialektyczny to kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II połowie XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina, Lwa Trockiego i Różę Luksemburg. Kierunek ten jest połączeniem i syntezą wcześniejszych nurtów materializmu, pewnych elementów darwinizmu, pozytywizmu, naturalizmu i heglizmu. Istotną cechą odróżniającą marksizm od innych rodzajów materializmu jest przyjęcie, że jedną z niezbywalnych cech materii jest jej charakter ewolucyjny i dialektyczny.

 

E Biblioteka Podręczna
E-01 Encyklopedie, Słowniki, Przewodniki, Albumy, Poradniki Periodyki /Jak pisać pracę naukową/
E-02 Podręczniki. Szkoła Podstawowa, Szkoła Zawodowa, Szkoła Średnia /(Liceum i Technikum) Szkoła Wyższa.
E-03 Literatura dziecięca. Bajki, Baśnie,Opowiadania, Wiersze.

 

F Literatura Świecka
F-01 Historia Powszechna, Historia Państw, Regionów. Historia Polski. Cywilizacje, Kultura, Polityka, Wojny, Powieści historyczne, Biografie postaci historycznych
F-02 Literatura Klasyczna. Lektury.
F-03 Sztuka. Muzyka, Malarstwo, Biografie Artystów
F-04 Literatura różna. Powieści, (wojenne – szpiegowskie, „Tygrysy”, Opowiadania, Kryminały, Romanse)
Archiwum – Starodruki, Mszały, modlitewniki, Żywoty Świętych, Biblie,

 

Książki wydane w języku niemieckim:

NA Leksykony, Informatory.
NB Teologia
NB-01 Teologia w ogólności. Dogmatyka. Teodycea. Teologia Fundamentalna. Chrystologia, Pneumatologia
NB-02 Eklezjologia, Ekumenizm, Misje, Sobory Synody, Encykliki, Dekrety Soboru Katolicka Nauka Społeczna.
NB-03 Teologia Moralna, Etyka
NC Materiały Duszpasterskie
NC-01 Teologia Pastoralna, Liturgika, Homiletyka
NC-02 Katechetyka
ND Kultura, Polityka
NE Duchowość
NE-01 Rozważania, Medytacje, Kapłaństwo, Zakony
NE-02 Ludzie Kościoła, Miejsca Święte
NE-03 Pismo Święte, Biblistyka
NF Literatura Świecka
NF-01 Literatura Świecka
NF-02 Literatura dla dorosłych

 

Biblioteka czynna od grudnia 2009

Poniedziałek i Piątek od 18.00 – 19.00

Możliwość skorzystania z Internetu. i z księgozbioru podręcznego – Encyklopedii, słowników, leksykonów

Możliwość zwiedzenia Chaty Wiejskiej.